Η διαδικασία εγγραφής μέλους στον Οργανισμός και οι σχετικές προϋποθέσεις ορίζονται στο Καταστατικό και συγκεκριμένα   στα άρθρα 8 και 9.

 

«Άρθρο 8ο - Είσοδος  Μελών 

 • Ο Οργανισμός δέχεται ως μέλη,  δικαιούχους (φυσικά πρόσωπα)  και νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν δικαιούχους, καθώς και άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης και ενώσεις δικαιούχων, οι οποίοι πληρούν τους αναφερόμενους κατωτέρω όρους. 
 • Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει, στο Διοικητικό Συμβούλιο   έγγραφη αίτηση [πατήστε για να λάβετε σχετικό υπόδειγμα] στην οποία  δηλώνει υπεύθυνα ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προβλεπόμενες από το   Καταστατικό και το  νόμο  θετικές και δεν συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις, καθώς και το ρεπερτόριο του. Πριν την υπογραφή της Συμβάσεως ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση των διατάξεων του Καταστατικού, των κανονισμών και των ισχυουσών αποφάσεων των οργάνων του συνεταιρισμού, όπως άλλωστε και των δικαιωμάτων που του παρέχει ο νόμος καθώς και τον υποχρεώσεων που αναλαμβάνει. Με την υποβολή της αίτησης  αυτής, τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο αιτών έλαβε πλήρη γνώση των ανωτέρω και ότι αποδέχεται αυτές ανεπιφύλακτα. Ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει από το υποψήφιο μέλος την παροχή περαιτέρω στοιχείων που επιβεβαιώνουν ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους
 • Η ανωτέρω αίτηση αν γίνει δεκτή κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, αποτελεί σύμβαση μεταξύ συνεταίρου και Συνεταιρισμού και φυλάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου στο Αρχείο του Οργανισμού.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με ελεύθερη κρίση για την παραδοχή ή όχι του αιτούντος στην πρώτη συνεδρίαση από την υποβολή της αίτησής του. Σε περίπτωση δε απόρριψης του σχετικού αιτήματος, παρέχεται στον δικαιούχο  έγγραφη και σαφής εξήγηση των λόγων της απόφασης αυτής.
 • Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με τα προλεχθέντα). Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα να αναδειχθούν σε όργανα που προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος, επιτρέπεται μετά την έγκριση της εγγραφής τους από την Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με τις προς έγκριση εγγραφές, υποχρεούται να υποβάλει στην ίδια Γενική Συνέλευση και τις  αιτήσεις εγγραφής οι οποίες απορρίφθησαν με απόφαση του.  
 • Η απόφαση της Γ.Σ. κοινοποιείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την λήξη των εργασιών της, στον ενδιαφερόμενο. Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή, κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, στο Ειρηνοδικείο (στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός) μέσα  σε δέκα ημέρες από την κοινοποίησή της. Απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται  μόνο σε έφεση που ασκείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίησή της προσβαλλόμενης απόφασης και δικάζεται κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρισμός. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο (Ν. 1667 αρθρ. 2 παρ. 6). Σε περίπτωση τροποποίηση του ως άνω Νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις τους όπως εκάστοτε ισχύουν.
 • Στη συζήτηση της Γ.Σ. επί των αιτήσεων εγγραφής νέων μελών δεν ερευνάται μόνο το θέμα αν ο αιτών συγκεντρώνει ή όχι στο πρόσωπό του τα απαιτούμενα από το καταστατικό και το νόμο (τυπικά) προσόντα για την παραδοχή του ως μέλος του Οργανισμού, αλλά εξετάζονται ελεύθερα όλα τα στοιχεία από τα οποίο θα μπορούσε να κριθεί ότι  τυχόν είσοδός τους μπορεί να δημιουργήσει ουσιώδη κατ’ εύλογη κρίση προβλήματα σε άλλα μέλη και στην λειτουργία του Οργανισμού. Τυχόν προηγούμενη συμμετοχή τους στον Οργανισμό και τυχόν διαγραφή τους ή αποχώρηση τους καθώς  και οι συνθήκες αυτής, η ύπαρξη αντιτιθεμένων προς τον σκοπό του Οργανισμού συμφερόντων  κλπ,   λαμβάνονται, επίσης, υπ’ όψιν.  

8) Εάν  αποδειχθεί αργότερα ότι οι περιεχόμενες στην αίτηση του ενδιαφερομένου  δηλώσεις ήταν ψευδείς, ολικά ή μερικά, το Δ.Σ. του Οργανισμού  κηρύσσει αυτόν έκπτωτο από την κάθε είδους εξουσία, αρμοδιότητα, αξιώματα και τίτλους του στον Οργανισμό  και από την έκδοση της απόφασης αυτής του Δ.Σ., το μέλος δεν μπορεί να συμμετέχει στο διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο και είτε το Δ.Σ., είτε το εποπτικό συμβούλιο φέρει το θέμα για διαγραφή του μέλους αυτού στην πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση, από την απόφαση της οποίας και θα ισχύσει η διαγραφή αυτή, δίχως όμως από τούτη την διαγραφή να απαλλάσσεται το μέλος από τις μέχρι τότε προς το Οργανισμό  οικονομικές υποχρεώσεις του και σχετικές ευθύνες του, ο δε Οργανισμός   δεν υποχρεούται τότε να αποδώσει σ’ αυτόν  την εισφερθείσα μερίδα του. Για τυχόν περαιτέρω αξιώσεις εναντίον του ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών νόμων.

 • Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν δικαιούχους, καθώς και άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης   και ενώσεις δικαιούχων, που μπορούν να γίνουν δεκτά ως μέλη  του Οργανισμού, σημειώνεται, ότι οι προβλεπόμενες ανωτέρω προϋποθέσεις, θα πρέπει να ισχύουν και για τα εξ αυτών εκπροσωπούμενα φυσικά πρόσωπα. Διευκρινίζεται δε, ότι στην  περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο ή ένωση δικαιούχων, μετέχει με  μία μόνο υποχρεωτική μερίδα, άσχετα από τον αριθμό των μελών τους, ενώ τα μέλη ή οι εκπροσωπούμενοι εξ αυτών  δεν έχουν  δικαίωμα για δική τους χωριστή μερίδα.

Άρθρο 9ο - Προϋποθέσεις για την εγγραφή συνεταίρου και μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας.

 1. α. Μέλη του Οργανισμού γίνονται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει με την ερμηνεία ή την εκτέλεσή τους, με βασικούς ρόλους  σε   πέντε (5) τουλάχιστον    παραγωγές ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, οποιασδήποτε διάρκειας του σκοπού, ανεξαρτήτως του υλικού υποστρώματος που η ερμηνεία ή η εκτέλεσή τους έχει ενσωματωθεί.

β. Μέλη του Οργανισμού  γίνονται οι ως άνω οριζόμενες ενώσεις καθώς και νομικά πρόσωπα (περιλαμβανομένων άλλων ΟΣΔ και ΑΟΔ), των οποίων τα μέλη είναι ερμηνευτές – εκτελεστές συναφών  με τα ως άνω έργων που έχουν συμμετάσχει με την ερμηνεία ή την εκτέλεσή τους, με βασικούς ρόλους σε  πέντε (5) τουλάχιστον    παραγωγές ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, οποιασδήποτε διάρκειας του σκοπού, ανεξαρτήτως του υλικού υποστρώματος που η ερμηνεία ή η εκτέλεσή τους έχει ενσωματωθεί.

γ. Άπαντες οι ανωτέρω πρέπει να έχουν δική τους οικονομία, ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους, δηλ. να μην τελούν υπό εκκαθάριση, πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, επιμέλεια,   δικαστική συμπαράσταση.

 1. Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη,      παρότι πληρούν προαναφερθείσες   προϋποθέσεις: 

α) φυσικά πρόσωπα (δικαιούχοι) που έχουν εκχωρήσει ή αναθέσει την διαχείριση του συνόλου  των δικαιωμάτων τους σε άλλους οργανισμούς ή σε νομικά πρόσωπα ή ενώσεις και ως εκ τούτου δεν είναι πλέον οι ίδιοι δικαιούχοι των ως άνω δικαιωμάτων τους

β)  εάν καταδικάσθηκαν τελεσίδικα για κακούργημα ή για πλημμέλημα από αφορά σε  απιστία, υπεξαίρεση, απάτη, τοκογλυφία,  δόλια χρεωκοπία, απλή χρεωκοπία (και δεν έχουν ουσιαστικά αποκατασταθεί),

 γ) εάν καταδικάσθηκαν για αδίκημα εις βάρος του συνεταιρισμού ή έχουν τελεσίδικα υποχρεωθεί σε συμμόρφωση προς αξίωση, του συνεταιρισμού και δεν την έχουν ικανοποιήσει

δ) νομικά πρόσωπα και ενώσεις δικαιούχων που εκ του σκοπού τους έχουν αντίθετα συμφέροντα με το Συνεταιρισμό.

 1. Σχέσεις μελών με τον Οργανισμό : Κάθε μέλος - συνεταίρος εγγράφεται για μία μόνο (υποχρεωτική) συνεταιριστική μερίδα, η καταβολή της (ονομαστικής) αξίας της οποίας γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την απόφαση αποδοχής της αίτησης εισόδου του συνεταίρου από το Δ.Σ. Το αυτό ισχύει για τα νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων που εκπροσωπούν δικαιούχους και γίνονται δεκτά ως μέλη.  Κάθε συνεταίρος μπορεί μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. και έγκριση της από την Γ.Σ., να αποκτήσει και άλλες, μέχρι πέντε κατ’ ανώτερο μερίδες («προαιρετικές»), με μοναδικό αντίκρυσμα τους, την κατ’ ανάλογο του αριθμού τους συμμετοχή στην τυχόν αξία της   περιουσίας του συνεταιρισμού, όποτε διανεμηθεί αυτή, αλλά μόνο εφόσον κατά την τέτοια διανομή εξακολουθούν να είναι μέλη του συνεταιρισμού και έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτόν, αλλιώς ουδέν δικαιούνται. Σε περίπτωση εξόδου του από το συνεταιρισμό, πριν από τέτοιες διανομές, ο εξερχόμενος δεν δικαιούται εις οτιδήποτε άλλο, εκτός  από το ποσόν που κατέβαλε για την ή τις συνεταιριστικές του μερίδες και μόνο το ισόποσο της ονομαστικής τους αξίας. Σημειώνεται ότι η παρούσα διάταξη αφορά αμιγώς στα ζητήματα της συνεταιριστικής του μερίδας και όχι σε τυχόν εισπραχθέντα δικαιώματα.
 2. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους και ανταποκρίνεται σε μία ψήφο, ισοδύναμη καθόλα με όλες τις άλλες. Οι προαιρετικές μερίδες δεν παράγουν δικαίωμα  ψήφου.
 3. Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας δεν επιτρέπεται εκτός από την περίπτωση της κληρονομικής διαδοχής, υπό τις ειδικές για την περίπτωση αυτή  ρυθμίσεις. Στην περίπτωση αυτή το εκ της κληρονομουμένης μερίδος δικαιώματα, ασκούνται από κοινού από τους κληρονόμους κατά τις διατάξεις περί κοινωνίας δικαιώματος Ο καλυπτόμενος, που δεν έχει εγγραφεί κατά το Καταστατικό ως μέλος, αποκτά συνεταιριστική μερίδα μόνον με και από την εγγραφή –είσοδο του στο συνεταιρισμό σαν συνεταίρου, κατά την  αναφερομένη στο Καταστατικό διαδικασία.